Vad är fysisk access?

Säker inpassering eller fysisk access innebär anställdas, entreprenörers eller besökares rättigheter att komma in i en organisations lokaler kontrolleras och begränsas, vilket påverkar både informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Individens inpasseringsrättigheter beror på vilken grupp de tillhör. Besökare har till exempel endast tillgång till gemensamma utrymmen, medan IT-personalen behöver tillgång till alla serverrum. Organisationer som finns på flera orter kan ofta ha passersystem (PACS) från olika leverantörer vilket ökar behovet av överblick och kontroll och en medarbetare kan ofta behöva behörighet till flera olika passersystem.

Nexus Smart ID Physical access management är en uppsättning processer för att hantera säker inpassering för olika användare till rätt byggnader. Automatisering och godkännandesteg ingår för att underlätta granskningen av rättigheter. Integration i ett HR-system eller Active Directory hjälper till att göra onboarding och offboarding av medarbetare effektivare och enklare. Kontakta oss för att komma igång!

kontakta oss    VISA HÅRDVARA

 

Dessa fysiska ID:n kan användas:  

 

physical access management

Hur fungerar det?

Smart ID Physical access management hanterar alla inpasseringsrättigheter i ett centralt system och ser till att säkerhetsregler följs genom synkronisering av data och automatisering. Lösningen hjälper till att minimera redundant information och obehörigt tillträde. 

Smart ID Physical access har följande funktioner:

  • Hanterar accessrättigheter baserat på befintliga användargrupper i företagskatalogen
  • Inkluderar standardprocesser för vanliga användningsområden, till exempel för att återkalla rättigheter från en tjänstledig medarbetare
  • Erbjuder självbetjäning för användarnas bekvämlighet och minskad administration
  • Automatiserade arbetsflöden underlättar administrationen och säkerställer efterlevnad
  • Synkroniserar användardata med flera fysiska passersystem (PACS)
  • Kan konfigureras med godkännandesteg för att säkerställa auktoriserad inpassering

LÄS MER PÅ DOCS

Kombinera med andra lösningar

Lägg till följande Smart ID-moduler för en komplett lösning som uppfyller alla dina behov:  

Varför Nexus?

De största fördelarna med Nexus lösning är:

Compliance

Möjliggör efterlevnad (compliance) av lokala och internationella bestämmelser genom smidig hantering, spårbarhet och automatiserade processer.

Smidig hantering

Innehåller användningsfall enligt praxis för hela livscykeln från onboarding till offboarding. 

Komplett lösning

Integreras i befintliga katalogtjänster och bidrar till att minska kostnader och administration med hjälp av självbetjäning och automatisering.