Sex teman driver identitetshantering under 2016

För Nexus, internationellt ledande leverantör av säkerhetslösningar och -tjänster, är identiteshantering det centrala temat i sammanhang med IT-säkerhet under 2016. Ansvariga för detta är trender så som den fortsatta flexibiliseringen av arbetslivet, nya typer av kundkommunikation och det växande antalet cyberangrepp.

Den digitala överföringen öppnar nya perspektiv för företag liksom för myndigheter: Den optimerar deras processer och frigör på så sätt intern kapacitet, sänker deras kostnader, nyttjar nya kanaler för dialogen med kunder och privatpersoner och gör produktionen mer flexibel. För att säkerställa den bakomliggande processen är en fullständig och tillförlitlig identitetshantering emellertid nödvändig. Följande trender kommer under 2016 starkt att driva efterfrågan på motsvarande lösningar:

 

  • Cyberangrepp: Antalet cyberangrepp stiger permanent, och de blir ständigt mer raffinerade och mer komplexa. För den tyska ekonomin uppskattas de finansiella skadorna till 50 milljarder euro årligen. Datastölder i stora mått runt omkring i världen skapar ständigt rubriker. Dessutom medför den fortskridande nätverksutbyggnaden och digitaliseringen inte minst en risk att ett företags hela kunskap kan stjälas eller förstöras på en gång. Samtidigt märker många företag inte manipulering på sina system – eller först efter att skadan redan har inträffat. Därför behöver – utöver personer – även alla objekt eller resurser, som ”kommunicerar” inom ramen för ett nätverk (till exempel servrar, applikationer, maskiner, mobila mottagarenheter), en tveklös identitet för att identifiera sig som en säker och trovärdig komponent och källa. Dessutom gäller det att skydda den digitala kanalen mot externa angrepp med hjälp av kryptering.
  • Industri 4.0/Internet of things: Fusionen av tradiotionella industrier med IT under etiketten Industri 4.0/IoT ökar antalet identiteter med stormsteg (se ovan). Om producerande företag önskar säkra sina processer måste dessa vara tveklöst definierbara, kunna identifieras och förvaltas på ett effektivt sätt. Samtidigt måste företaget reglera den fysiska tillgången till maskinerna, men även på ett entydigt och säkert sätt reglera hela produktionsområdet, för att utesluta risken för manipulation.
  • Flexibilisering av arbetslivet: Vårt arbetsliv har under de senaste åren blivit mer flexibelt. Samarbetet med tjänsteleverantörer och frilansare, projektarbeten, men även flexibla arbetstider för den anställde är sedan länge en del av vardagen. Allt fler anställda loggar in sig med sina mobila enheter mot sina arbetsgivares system. Klara regler för åtkomsten till data, system och skapandet av tekniska förutsättningar är mot denna bakgrund oundvikliga.
  • Nya digitala affärsmodeller: Big Data är en alltmer efterfrågad resurs för fler och fler företag, och härtill räknas inte längre enbart de välkända internetgiganterna. Koncept som “connected cars” förändrar förhållandet mellan säljare och användare, och allt fler företag utvecklar nya koncept för direkt kundkontakt den digitala vägen. Utan ett tillförlitligt hanterande av identiteter

och behörigheter kommer sådana affärsmodeller att misslyckas redan vid ansatsen.

  • Ökat medvetande för säkerhetsrisker inom offentlig förvaltning: Den statliga sektorn är särskilt utsatt för cyberattacker. Internet är inte bara en skådeplats för ekonomisk kriminalitet, utan även en kamparena för att nå politiker, men det har även blivit mål för terrorism. Enligt rådet för cybersäkerhet, Cyber Security Council Germany, äger eller utvecklar ca 150 länder digitala angrepps- eller försvarsvapen. Känsligheten för säkerhetsrisker och investeringsberedskapen har stigit inom den offentliga sektorn. Lösningar för en omfattande identitetshantering ses därmed i stigande omfattning som en integrerad del i en omfattande IT-säkerhetsstrategi.
  • Skydd för kritisk infrastruktur: Terroratacker och naturkatastrofer men även systemfel, så som det i Fukushima, har stärkt medvetenheten om sårbarheten för såkallade kritiska infrastukturer. Till dessa räknas organisationer och inrättningar, som ansvarar för funktioner som har en central betydelse för det allmänna, bl. a. energiförsörjning, järnvägen och stora banker. Redan idag skriver lagstiftaren en säkerhetsrevison för dessa systemrelevanta organisationer och förpliktigar dem till kontinuerliga optimeringar av sin säkerhetsinfrastruktur. Det tilltagande beroendet mellan enskilda sektorer och insatsen av IT-teknologi (nyckelord Smart Grids) kräver i framtiden mer omfattande och modernare skyddsåtgärder.

Företag i praktiskt taget alla branscher liksom myndigheter måste därför utveckla mer känslighet för säkerhetsteman, om de inte vill riskera sin affärsmodell och önskar utnyttja digitaliseringspotentialen till fullo – och de måste följa denna medvetenhet beträffande investeringar. ”Företag och statliga institutioner betraktar IT-säkerhet som en tillgång, som säkrar sin egen affärsmodell för framtiden och på så sätt även skapar anseende i mottagargruppen”, kommenterar Bernd Dieckmann, VD för Nexus Dach.

 

neXus ger råd om och utvecklar flexibla säkerhetslösningar för företag i flertalet branscher och myndigheter, och det är med sin portfölj av lösningar optimalt rustat för marknadens behov. Företaget erbjuder branschöverskridande distribution av ett centralt system för identitets- och åtkomsthantering med enhetliga riktlinjer för förvaltning av identiteter, referenser och behörigheter samt ett maximalt skydd med tanke på den tilltagande digitaliseringen av processer.

#dynamicid

Publicerad 15/2 2016

Nyheter, kundberättelser och blogg