Hantering av PKI-certifikat

För att hantera hela livscykeln för dina användares PKI-certifikat på ett smidigt, säkert och kostnadseffektivt sätt behöver du allt från mjukvara för certifikatutfärdare (certificate authorities, CAs) till självbetjäningsstationer.

Public key infrastructure, PKI, har visat sig vara det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet att implementera säkerhetslösningar för autentisering, elektronisk underskrift och kryptering. Kärnan i alla PKI-lösningar är en CA-mjukvara, som utfärdar och hanterar certifikat som säkerställer de digitala identiteternas tillförlitlighet. De digitala identiteterna kan lagras på PKI-kort eller andra identitetsbärare, såsom virtuella smartkort på mobiltelefoner eller datorer.

Hantering av hela livscykeln

Det första steget är att se till att PKI-kortet eller det virtuella smartkortet är utfärdat med rätt säkerhetsnivå: hur viktigt är det att rätt användare får rätt PKI-token? Resten av livscykeln för identitetsbäraren kan bestå av saker som att utfärda ett certifikat, ändra PIN-kod, förnya certifikatet och återkalla certifikatet.

Heltäckande CA-funktioner

För att säkerställa att rätt person får rätt identitetsbärare behöver du ett digitaliserat arbetsflöde med godkännandesteg, självbetjäningsstationer för användarna samt kopplingar till andra system, såsom företagskataloger och HR-system.

Med våra lösningar får du heltäckande CA-funktioner samt en säker och centraliserad hantering av PKI-nycklarna och -certifikaten under hela deras livscykel.

Nyheter, kundberättelser och blogg