Elektroniska underskrifter

Manuella processer med pappershantering har många nackdelar: de är långsamma, dyra, miljömässigt ohållbara, svåra att granska, och leder ofta till felaktigheter. Digitalisering och automatisering är därför mycket starka trender inom alla sektorer, och en förutsättning för det här är tillförlitliga elektroniska underskrifter.

En elektronisk underskrift är inte samma sak som en digital signatur – en digital signatur är en kryptografisk mekanism som ofta används för att implementera elektroniska underskrifter, men en elektronisk underskrift kan även vara något så enkelt som en inskannad handskriven underskrift som förs in i ett elektroniskt dokument.

Så fungerar digitala signaturer

En digital signatur görs med användarens privata nyckel och innehåller information om vem som signerade och när. Den digitala signaturen kan göras lokalt i slutanvändarens enhet, exempelvis med hjälp av ett PKI-kort eller ett virtuellt smartkort. Den kan också göras centralt, i en så kallad betrodd tjänst.

När signaturen utförs centralt kallas det för indirekt underskrift (remote signing). Den betrodda tjänsten hanterar signeringsnycklarna på ett mycket säkert sätt, så användaren behöver bara autentisera sig mot tjänsten, precis som om det vore vilken onlinetjänst som helst.

Signera med vilken enhet som helst

En stor fördel med indirekt underskrift är att det ger en stor flexibilitet i vilken autentiseringsmetod som används. Eftersom själva signeringen sker centralt kan autentiseringen exempelvis ske med BankID eller med det befintliga inloggningssystem som organisationen har. Det här innebär även att vilken enhet som helst – exempelvis en surfplatta, dator eller mobiltelefon – kan användas, medan en traditionell digital signatur ofta är bunden till en viss enhet.

Nexus erbjuder produkter och tjänster för både lokala och indirekta underskrifter.

Elektroniska underskrifter innebär att du kan:

  • Ta bort manuella processer med fysiska papper och snabba upp ledtiderna.
  • Garantera att digital information är tillförlitlig.
  • Godkänna och skriva under mötesprotokoll elektroniskt.
  • Teckna avtal med leverantörer, kunder och medborgare elektroniskt.
  • Skriva under beslut elektroniskt.
  • Minska pappersanvändandet.

”Avancerad” tillitsnivå, enligt eIDAS

Nexus erbjuder lösningar som gör det möjligt att skapa elektroniska underskrifter med ”avancerad” tillitsnivå, enligt EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden, eIDAS.

Läs mer

Nyheter, kundberättelser och blogg

Stäng

Säkra din organisations digitalisering!

Kostnadsfritt seminarium på nio orter.

Anmäl dig här:

FÖRETAG

OFFENTLIG SEKTOR